طراحی ومهندسی

دراین واحد بااستفاده از مهندسین متخصص ومجرب وبروزترین نرم افزار های تخصصی در زمینه طراحی خط تولید وطراحی قالب ها، شبیه سازی اولیه انجام می شود  ودر نهایت تولیدواجرا می گردد.