انواع محصولات

مقاطع برنجی خوش تراش

این دسته از محصولات براساس خواسته های مشتریان در فرمهای خاص واندازه های مختلف ومطابق استاندارد تولید می گردد.

قطر نوع مقطع
قطر100-4 mm سطح مقطع گرد
قطر100-4 mm سطح مقطع 6ضلعی
قطر100-4 mm  سطح مقطع 4ضلعی

مقاطع فورجینگ

این مقاطع محصولی مناسب جهت انجام عملیات فورج گرم می باشدکه مطابق استاندارد تولید می گردد.

قطر نوع مقطع
قطر100-10 mm سطح مقطع گرد
قطر100-10 mm سطح مقطع 6ضلعی
قطر60-10 mm  سطح مقطع 4ضلعی

لوله های برنجی

سطح مقطع گرد باقطرداخلی 5 الی 60میلیمترو قطر خارجی 14الی 70 میلیمتر
سطح مقطع 6پر باقطر داخلی 5 الی 60میلیمترو قطر خارجی 14الی 70 میلیمتر
سطح مقطع 4پر با قطر داخلی 5الی 60میلیمتروقطر خارجی14 الی 70 میلیمتر

*تمامی محصولات در بسته بندی 500 الی 1000 کیلو گرمی عرضه می گردد.