گروه صنعتی نوین شمش متشکل از چهار واحد مجزا میباشد:

طراحی ومهندسی

دراین واحد بااستفاده از مهندسین متخصص ومجرب وبروزترین نرم افزار های تخصصی در زمینه طراحی خط تولید وطراحی قالب ها، شبیه سازی اولیه انجام می شود  ودر نهایت تولیدواجرا می گردد.

ریخته گری

اصلی ترین بخش در فرایند تولید شمش محسوب میشود که شامل دو کوره ی القایی مجزا و پیشرفته میباشد.

1)خط تولید بیلت مجهز به کوره ی القایی پیشرفته است که توانایی ذوب 30تن مواد اولیه وتولید بیلت تاقطر 200 میلیمتررا به روش ریخته گری Continuous casting  دارا میباشد.

2)خط تولید لوله  مجهزبه کوره ی القایی بروز باقدرت ذوب 20 تن مواد اولیه این قابلیت را دارد که لوله هایی باقطر داخلی5 الی 60میلیمترو قطر خارجی14 الی 70 میلیمترراتولید نماید.

بیلت ولوله های تولید شده در سه مرحله ازذوب تا تولید مورد آنالیز قرار میگیرند تا محصول تولید شده مطابق استاندارد باشد.

کنترل وکیفیت

گروه صنعتی نوین شمش دارای آزمایشگاه مجهز به دستگاه کوانتومتر برای آنالیز فلزات ودستگاه سختی سنج  جهت مقاومت آلیاژ تولید شده میباشد.آزمایشگاه بعنوان یکی از ارکان اصلی کنترل کیفی مواد وقطعات فلزی محسوب می شودکه با ارائه نتایج دقیق ازآنالیز،توسط کارشناسان مجرب ومتخصص درجهت تولید محصولی با کیفیت طرح ریزی شده است.

بعد از ذوب مواد اولیه در کوره های القایی ،نمونه بدست آمده از ذوب به آزمایشگاه انتقال داده می شودومورد آنالیزقرار می گیردودر صورت تایید توسط واحد کنترل وکیفیت،بیلت های تولید شده به واحد اکستروژن منتقل می شود.

واحد اکستروژن

این واحد مجهز به دودستگاه پرس می باشد.

1)دستگاه پرس افقی باقدرت 800تن جهت تولید مقاطع برنجی توپر از قطر 4الی 20 میلیمتربکار می رود.

2)دستگاه پرس باقدرت 1500تن جهت تولید مقاطع برنجی توپر از قطر 20 الی 100 میلیمتر بکار می رود.

در این واحد بیلت های برنجی طبق سفارش مشتری برش خورده ودر کوره های پیش گرم حرارت دیده وپس از رسیدن به دمای مطلوب وارد دستگاه اکستروژن می شود.

شمش های اکسترود شده جهت دست یابی به ابعاد نهایی مطابق تلرانس های خواسته شده توسط دستگاه کشش کالیبره می شوند.