تحقیق و توسعه

شرکت نوین شمش با بکارگیری متخصصین حرفه ای خود در واحد تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری برای همکاری با دیگر واحد ها برای باز کردن سیکلهای بسته عملیاتی در زمینه بازار، فرآیند تولید محصول، افزایش دانایی تولید و حتی مهارتهای تخصصی و حرفه ای مدیران و کارکنان طراحی و سازماندهی شده است.

وظایف و اهداف بخش تحقیق و توسعه، همکاری با دیگر واحدها در جهت:

افزایش بهره وری و کارایی محصولات و روشهای تولید

رفع مشکلات تولید

بهبود کیفیت محصولات

کاهش ضایعات، بکارگیری و مصرف مجدد آنها با روشهای علمی

ایجاد سیستمهای اطلاعاتی و تحقیقاتی

جایگزینی مواد اولیه با کیفیت بهتر و اقتصادی تر

تسهیل فرآیند تولید برای کاهش سختی کار و نیز کاهش خطرات احتمالی

ایجاد و توسعه محصولات جدید و فرآیندهای تولیدی جدید برای ارضای نیاز بازار

بررسی مداوم و برقراری ارتباط با سایر تولید کنندگان داخلی و خارجی

کاربردی کردن و به تولید رساندن نتایج فعالیتها و تحقیقات در واحدهای تولیدی

ایجاد رابطه با واحدهای تحقیق و توسعه سازمانهای دیگر